مشتریان گرامی جهت سفارش خرید محصولات شرکت همگام خودرو با شماره تلفن 91002616-031 تماس حاصل بفرمایید.

9 آذر 1401 18:28

سوالات متداول

سوالات متداول

در این وب سایت ضمن معرفی گروه صنعتی همگام و نیز شرکت همگام خودرو ، به معرفی محصولات شرکت همگام خودرو و نمایندگی های فروش این شرکت در سراسر کشور پرداخته خواهد شد.

مشتری ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز شرﮐﺖ همگام ﺧﻮدرو آسیا ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎیپا میباﺷﻨﺪ . مشتریان ﻣﺤﺼﻮﻻت افترﻣﺎرﮐﺖ اﯾﻦ شرﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ کلیه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگیها و ﻓﺮوﺷﻨﺪگان ﻗﻄﻌﺎت بدﻧﻪ ﺧﻮدرو در سراسر ﮐﺸﻮر هستند

دسته بندی محصولات بر اساس نوع خودرو مصرفی است .

شرکت همگام خودرو آسیا خدمات کارت طلایی ندارد

شرکت همگام خودرو آسیا خدمات کارت طلایی ندارد

شرکت همگام خودرو آسیا خدمات کارت طلایی ندارد

ﺧﺪﻣﺎت پس از ﻓﺮوش شرﮐﺖ همگام ﺧﻮدرو آسیا ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت سبد اﯾﻦ شرﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو، ﺳﺎیپا و افترﻣﺎرﮐﺖ میباﺷﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت پس از ﻓﺮوش شرﮐﺖ ﻫﻤگام ﺧﻮدرو آسیا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮجوع ﻧﻤﻮدن کلیه ﻣﺤﺼﻮﻻت می ﮔﺮدد ﮐﻪ دارای اﯾﺮاد کارﺧﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮادات ﭘﺮسی، ﻣﻮﻧﺘﺎژی و رﻧﮓ میباﺷﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ایرادات از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮ ضربه و دﻓﺮمگی به شرطی ﮐﻪ مشتری اثبات ﻧﻤﺎید اﯾﺮاد از کارﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدە ﻗﺎبل ارﺟﺎع میباشد