مشتریان گرامی جهت سفارش خرید محصولات شرکت همگام خودرو با شماره تلفن 91002616-031 تماس حاصل بفرمایید.

9 آذر 1401 18:10

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی


1-رعایت کرامت انسانی و  شایسته سالاری در مناسبات سازمانی

مهمترین مصادیق اخلاقی و رفتاری مورد انتظار این ارزش :

 • احترام به جایگاه همکاران شایسته و تلاش برای یادگیری عملی از سبک ایشان
 • توجه به عزت نفس وکرامت انسانــی در اجرای برنامـه ها و سیاست های سازمانی
 • شایسته گزینی در مناسبات شغلـــی و جایگاه های سرپرستی و مدیریتــی سازمان
 • رعایت عدالت وانصاف در برخورداری از امکانات و مزایای شغلی براساس شایستگی بیشتر
 • نگاه مثبت کلیه کارکنان و مدیران به مقوله ارزشیابی دوره ای عملکرد و تعیین شایستگی شغلی با هدف بهبود عملکرد پس از دریافت بازخورد ارزیابی و روحیه انتقادپذیری

2 – حمایت از توانمندسازی و مشارکت کارکنان

مهمترین مصادیق اخلاقی و رفتاری مورد انتظار این ارزش :

 • اولویت دهی به تفکر پیش از عمل در تصمیمات و فعالیت های شغلی
 • تفویض اختیار به همکاران پایین دستی برای توسعه توانایی و رشد شغلی
 • پرهیز از فردگرایی و انقباض در پیشبرد اهداف و برنامه های شغلی و سازمانی
 • استقبال از فرصت های آموزشی و کسب تجربه های تازه در داخل و خارج سازمان
 • مشارکت در ارائه و اجرای پیشنهادات سازنده جهت حل مشکلات و بهبود فرآینـدها
 • استقبال داوطلبانه و موثر از مشارکت و عضویت درکمیته ها وکارگروه های مختلف سازمان
 • تلاش در جهت یادگیــری متقابل و انتقــال دانش ، اطلاعــات و تجربه خود به دیگر همکاران

3- خلق ارزش پایدار برای مشتریان و سهامداران

مهمترین مصادیق اخلاقی و رفتاری مورد انتظار این ارزش :

 • رسیدگی به امور مشتریان با سرعت و دقت
 • گسترش خدمات و محصولات سازمان بر محور نیاز های مشتریان
 • اهتمام به جلب وفاداری و حفظ مشتری برای سازمان و رعایت منافع سهامداران
 • استقبال از پیشنهادات و نظرات مشتریان وتلاش برای افزایش مستمر رضایت ایشان
 • شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان از مسیرهایی اعم از : سایت، نظرسنجی ها و تحقیقات بازار
 • تلاش برای رعایت مصوبات مجمع و تدابیر ابلاغی بالادستی درعین حال شفافیت عملکرد برای سهامداران

4- بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصولات ، یادگیری و نوآوری

مهمترین مصادیق اخلاقی و رفتاری مورد انتظار این ارزش :

 • استقبال از فرهنگ انتقاد پذیری وعدم رضایت از وضعیت موجود
 • مشارکت در پایش مستمر شاخص های عملکردی و تحلیل روندها
 • تلاش برای ارتقای مستمر کیفیت محصولات و مشارکت در پروژه های بهبود
 • تعیین و به روزآوری اهداف روشن و چالشی در مسیر بهبود مستمر عملکردها
 • مشارکت در فرصتهای آموزشی و پژوهشی و بهینه کاوی داخل و خارج سازمان
 • حمایت از فرهنگ مشکل یابی و حل مسأله در سازمان با عضویت داوطلبانه در کارگروه ها
 • ایجاد نوآوری و خلاقیت در روشهای انجام کار و توسعه محصولات و خدمات با ارایه پیشنهادات

5-تعهد به صداقت، انضباط، وظیفه شناسی و پاسخگویی در انجام فعالیتها

مهمترین مصادیق اخلاقی و رفتاری مورد انتظار این ارزش :

 • راستگویی در تمام امور و پرهیز از کتمان واقعیت حتی در مواقع زیان
 • پاسخگویی شفاف درقبال مسئولیتها و اختیارات محوله به تمامی ذینفعان
 • پرهیز از فرافکنی و تلاش برای انجام ماموریتهای محوله به بهترین نحو ممکن
 • شناسایی و به کارگیری استانداردهای مرتبط و رعایت الزامات آن ها درانجام فعالیتها
 • تبیین قواعد رفتار درمحیط کار (نظم) و پایبندی به رعایت این قواعد در عمل و کردار (انضباط)
 • تلاش برای انجام دقیق و به موقع وظایف شغلی محوله ، صرف نظر از مشکلات اقتصادی و سازمانی

6-اعمال تفکر اقتصادی در تصمیمات و عملیات

مهمترین مصادیق اخلاقی و رفتاری مورد انتظار این ارزش :

 • انجام آنالیز فنی و اقتصادی قبل از اتخاذ هر تصمیم
 • اهتمام به انضباط مالی در برنامه ها و بودجه های مصوب
 • اجتناب ازانحراف فیزیکی و هزینه ای در پروژه ها و برنامه ها
 • استفاده از شاخص های اقتصادی در حین وپس ازاجرای برنامه ها و پروژه ها
 • صیانت از سرمایه و دارایی های شرکت و تلاش در جهت بهره برداری بهینه از آن ها

7-برقراری مشارکتهای پایدار تجاری ، فنی و علمی

مهمترین مصادیق اخلاقی و رفتاری مورد انتظار این ارزش :

 • ایجاد شفافیت و اعتماد در ارتباط با سرمایه گذاران
 • تعامل مناسب با نهادهای اجتماعی، مردمی و حکومتی
 • اهتمام به احترام متقابل و رابطه برنده برنده با پیمانکاران و تامین کنندگان
 • حمایت از برنامه های مشارکتــی برای توسعه متقابل سازمانهای زنجیره ارزش
 • ایجاد شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به ابهامات شرکای تجاری ، فنی و دانشی
 • انجام نظرسنجی و دریافت پیشنهادات از عناصر زنجیره تامین برای بهبود کسب و کار و تعاملات

8-صیانت از  ارزشهای ملی ، مذهبی و فرهنگی و احترام به آنها

مهمترین مصادیق اخلاقی و رفتاری مورد انتظار این ارزش :

 • تبیین الگو های رفتاری مناسب و تشویق به بهره گیری از آن ها
 • رعایت شعائر اسلامی و ارزشهای ملی در رفتــار مدیران و کارکنان
 • اجتناب از هنجار شکنی و تضاد در روش ها با ارزش های ملی و مذهبی
 • همبستگی اجتماعی از طریق مشارکت سازمان در مناسبت های ملی مذهبی
 • تشریک مساعی و همدلی کارکنان در حمایت از همایش های اجتماعی و فرهنگی
 • حمایت مدیران از برنامه های منظم فرهنگی و اجتماعی همسو با ارزشهای ملی مذهبی

9-شهروند خوب بودن با رعایت اصول و مقررات قانونی و مسئولیتهای اجتماعی

مهمترین مصادیق اخلاقی و رفتاری مورد انتظار این ارزش :

 • توسعه مسئولیت های اجتماعی درفرآیند ها و عملیات شرکت
 • رعایت الزامات حداقلی قانونی و پیگیری استانداردهای تشویقی فراتر از مقرارت
 • مدیریت چالاک تحولات سازمانی و تاثیر مثبت بر نگرش عمومی به قابلیت های سازمان
 • مدیریت عملیات و مسئولیتهـای اجتماعی در راستای تعهدات مقرراتی و اجتماعی سازمان
 • تلاش در جهت گسترش روابط عمومی با کلیه ذینفعان و ارتقاء و حفظ اعتبار و شهرت سازمان
 • ارتقاء سطح آگاهی کارکنان از مسئولیت های اجتماعی و تدوین برنامه ها و خط مشی های مرتبط
 • کاهش مخاطرات و پیامدهای ناشی از عملیــات و محصولات بر جامعه، محیط زیست و عموم مردم