مشتریان گرامی جهت سفارش خرید محصولات شرکت همگام خودرو با شماره تلفن 91002616-031 تماس حاصل بفرمایید.

13 تير 1401 16:43

بیانیه مدیرعامل

بیانیه مدیرعامل

بیانیه مدیرعامل

به عنوان مدیر عامل و عضوی از خانواده شرکت همگام خودروآسیا اعتقاد دارم با توجه به رشدفزاینده تغییرات در سطوح فن آوری و اقتصاد ودر آستانه ورود به بازارهای جهانی، اندیشیدن به اتخاذ استراتژی و تعیین اهداف استرا تژیک مهمترین عامل کمک کننده برای عبور از طوفانهای مسیر توسعه است. بنابراین برای تعیین این استرا تژیها ما ماموریت سازمان خود را تعریف میکنیم،

ماموریت شرکت همگام خودرو آسیا: ساخت قالب و تولید محصولاتی که قطعات پرسی فلزی بخش عمده ای از آن را تشکیل می دهد.

شرکت ما در مدت زمانی بسیار کوتاه، بعنوان شرکتی ممتاز شناخته شده است. زیرا تمام اعضاء سازمان ما خواسته اند که:
در قبال شناخت نیازهای مشتریان و حفظ استانداردهای ایشان مسئول باشند
در قبال آموزش و حفظ و نگهداری کارکنانی که از نظر توانایی و اخلاق و تعهد به سازمان دارای ویژگی ممتاز هستند، احساس مسئولیت کنند
در قبال حفظ محیط زیست همگام با صنعت سبز دنیا گام برداشته و در این زمینه احساس مسئولیت کنند
در قبال اجتماع با مشارکت در تقویت سیاستهای اقتصادی جامعه در تعامل منصفانه با تأمین کنندگان و تقسیم بخشی از سود شرکت به صورت وقف به عنوان شهروندانی خیر خواه فعالیت کنند
در قبال سهامداران، با نگرش به اینکه سود، یکی از مهمترین عوامل بقاست و ورود به بازار جهانی عامل تضمین کننده سود است، خود را مسئول میدانندو در قبال این احساس مسئولیتهاست که ما دریافته ایم که:

ً ما در کسب و کار فقط به بهترین ها می اندیشیم ً